គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ពេញចិត្ត ចំពោះការ រួមចំណែក២ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ ១៩


គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាស្ថាប័នដែលមានទំនុកចិត្តបំផុតពីអតិថិជននិងនាំមុខក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានស្ថេរភាព។ លោកឧកញ៉ា អ៊ុល ចំណាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី និងលោកជំទាវ ពេញចិត្ត និងគាំទ្រចំពោះការរួមចំណែកជាថវិកា២ម៉ឺនដុល្លារ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ១៩។
លោកបានថ្លែងថា៖ «គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី តែងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះការចូលរួមចំណែកផ្សេងៗ ក្នុងការជួយដល់សង្គម។ ហើយលោកបន្ត ទៀតថា យើងរំពឹងថាការចូលរួម វិភាគទាន នេះ ផ្តល់ផលវិជ្ជមាន ចំពោះស្ថានការណ៍ បច្ចុប្បន្ន»។
លោកឧកញ៉ាក៏បានសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សូមជួយលើកទឹកចិត្តគ្នា ទៅវិញទៅមក និងត្រូវមាន ជំនឿចិត្តលើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយយើងត្រូវ ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជួយកាត់ បន្ថយការរីកដុះដាល វីរុសកូវីដ19 ក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ ចម្លងវីរុស កូវីដ១៩នេះ ដែលក្រសួងស្ថាប័ន មានសមត្ថកិច្ចបានណែនាំ យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន «ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល»។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *