គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជម្រុញសេវាប្រាក់កម្ចីប្រាក់រៀលដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ដើម្បីជម្រុញ និងទាក់ទាញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌពិសេសជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជន ដោយការបន្តមិនគិតកម្រៃសេវាអ្វីទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីជារូបិយបណ្ណប្រាក់រៀល។

អតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទាន ក្នុង​គោល​បំណងដ៏សម្បូរបែប ដែលមានទំហំ​ឥណ​ទាន​រហូតដល់ ៤០​លានរៀល ហើយអតិថិជននឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ការប្រាក់ទាបសមរម្យ លក្ខខណ្ឌងាយស្រួល ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

​គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានយកចិត្តទុកដាក់ លើកកម្ពស់ប្រាក់រៀល ដោយអនុលោមតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដូចនេះ សូមគាំទ្រប្រាក់រៀលទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជួយជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទាន​តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​​០៦៩ ​៦៦៦ ៨៧៦ ឬ ​info@sereyoudom.com.kh។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *