ពិធីសូត្រមន្តឡើងការិយាល័យសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ពិធីសូត្រមន្តឡើងការិយាល័យសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩- គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលស៊ីបានរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្តចម្រើនសិរីសួស្តីសម្រាប់សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៅការិយាល័យកណ្តាលទាំងអស់បានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលប្រព្រឹត្តឡើង

(អានបន្ត)

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បើកដំណើរការ សាខាបន្ថែម ដើម្បីប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យកាន់តែទូលាយ ជាងមុន

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បើកដំណើរការ សាខាបន្ថែម ដើម្បីប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យកាន់តែទូលាយ ជាងមុន


នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ីបានបើកសម្ពោធអគារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅ

(អានបន្ត)

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ពេញចិត្ត ចំពោះការ រួមចំណែក២ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ ១៩

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ពេញចិត្ត ចំពោះការ រួមចំណែក២ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ ១៩


គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាស្ថាប័នដែលមានទំនុកចិត្តបំផុតពីអតិថិជននិងនាំមុខក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

(អានបន្ត)