សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺជាសកម្មភាពឯករាជ្យមានអំណះអំណាងពីគោលបំណងច្បាស់លាស់ និង​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ពី​បញ្ហា​​​អសកម្ម​នានាក្នុងន័យបន្ថែមតម្លៃ និងធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានប្រសើរឡើង​ សវនករ​ផ្ទៃ​​​ក្នុងជួយ​​​សម្រេ​​ច​​​នូវ​គោលដៅរបស់​គ្រឹះ​ស្ថាន ​តាមរយៈការនាំមកនូវវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធ និងធ្វើឲ្យទាន់សម័យកាល។

ប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាជំហានមួយក្នុងការវាយតម្លៃពី កម្រិតផលប៉ះ​ពាល់ និង ហានិ ភ័យប្រតិបត្តិការដែលអាចកំណត់បាន។ បច្ចុប្បន្ន​ រចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន សិរី​ឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានវាយ​តម្លៃ​នៅក្នុង​មូលដ្ឋានមួយ ដើម្បីធានាឲ្យរក្សាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រតិបត្ដិការ ​មីក្រូ​ហិរ​​​​​ញ្ញ​​វត្ថុ​​អោយមានប្រសិទ្ធភាព និងគោរពតាមគោល​នយោ​បាយ​ និងនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័ន។ ការត្រួត​ពិនិត្យ​​​ផ្ទៃក្នុងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយធ្វើអោយគ្រឹះ​​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុទទួល បានជោគជ័យ។

វិសាលភាពនៃការអនុវត្តការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្រុម ប្រឹក្សាភិបាលនៃគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សិរី​ឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី នឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញលេញក្នុងកិច្ចការសវនកម្ម។ ​សវនករ​ផ្ទៃ​ក្នុងមាន ភារកិច្ចធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ។ វិសាលភាពដែលបានដាក់បញ្ចូលរួមមានៈ

– ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃជំនាញ និងប្រសិទ្ធភាព​បរិយាកាសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដោយរួមទាំងគណ​នេយ្យភាព និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

– វាយតម្លៃ និងពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពទុកចិត្តទៅលើព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិង ប្រតិបត្តិការ។

-ពិនិត្យមើលពីប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ធនធាន។

-ពិនិត្យមើលថាតើគោលការណ៏ និងនីតិវិធី បានអនុលោម​ និងអនុវត្តដែរឬទេ។

-ធ្វើការសាកល្បងលើប្រតិបត្តិការ និងធ្វើការវាយតម្លៃនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ​​​​ក្នុង។

-ពិនិត្យមើលពីកម្មវិធី និងប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការ​វាយតម្លៃ ហានិភ័យ។

បេសកកម្មរបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ​ និងវាយតម្លៃដោយ ឯករាជ្យ មិន​លំអៀងដោយធ្វើការទប់ស្កាត់និង​ការពារមិនឲ្យ​កើត​មាន​​ឡើង​នូវការគៃបន្លំគ្រប់រូបភាពក្នុង​ការអនុ​វត្តន៍​ការ​​​​​ងាររបស់ប្រតិបតិ្តករដើម្បីធ្វើឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន សិរី​ឧត្តម​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទូលបានជោគ​ជ័យ​ក្នុងការ​រក្សា​​​និរន្តរភាពរបស់ខ្លួន។