ប្រវត្តិគ្រឹះស្ថាន

២០១៥:  គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកប អាជីវកម្មមីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ម.ហ-៤៦ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលបាន អនុញ្ញាតឲ្យ គ្រឹះ​ស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី អាចបំពេញភារកិច្ចក្នុង សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់ប្រជាជនគ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់ តាមរយ:សេវា ឥណទាន ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួន ។

ការិយាល័យកណ្តាលត្រូវបានបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងរាជ ធានីភ្នំពេញ ដោយគោលដៅ ប្រតិបត្តិការឥណទានជាជំហានដំបូងគឺផ្តោតទៅលើ អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ។

ការចាប់បដិសន្ធិដំបូង គឺគ្រឹះស្ថាន បានបង្កើតឲ្យមានផ្នែកប្រតិបត្តិការ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាស្នូលនៃការរៀបចំ អភិវឌ្ឍន៍ គ្រឹះស្ថានឲ្យដំណើរការទៅមុខ ។ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធានាអំពី គណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថាន។

២០១៦: នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សាខាចំនួន២ ត្រូវបានបង្កើតឡើង គឺសាខាបឹងឈូក និងសាខាតាខ្មៅ ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការ ឥណទានឲ្យដល់អតិថិជននៅជាយក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ផ្នែកធនធានមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើក កម្ពស់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ឲ្យកាន់ តែមាន​ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ផ្នែកម៉ាឃីតធីងក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជម្រុញ លើការកសាង និងលើកកម្ពស់កិត្តិនាមស្ថាប័ន នៅក្នុងទីផ្សារ ។

២០១៧: ជាឆ្នាំប្រកបដោយផ្លែផ្កា គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានបង្កើតសាខាថ្មី១ទៀត នៅស្រុកកៀនស្វាយ ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនសក្តានុពល និងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ។ ហើយគ្រឹះស្ថាន បានអនុវត្ត ការបញ្ចុះការប្រាក់មកនៅត្រឹម១.៥% ទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិ ក្នុងការកំណត់ពិដាន អត្រាការប្រាក់ឥណទាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងឥណទានជនបទ។

២០១៨: ជាឆ្នាំដ៏ប្រសើរ គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី នៅតែបន្តបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី និងបំពេញនូវតម្រូវការជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់។ ជាងនេះទៅទៀត គ្រឹះស្ថានបានបង្កើតផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម ដើម្បីពង្រឹង អភិបាលកិច្ច នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

២០១៩: នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សាខាថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបើកដំណើរការសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងពង្រឹងសេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនសក្តានុពលបន្ថែមទៀត។