របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៣
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១២៥
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៥៦
ចំនួនការិយាល័យ
ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ ៨.៧៥%
សម្ពាធឥណទានសរុប ៧.៣៤១.៤២១,២០ ដុល្លារ