របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៥
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១៣០
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៥៦
ចំនួនការិយាល័យ
សម្ពាធឥណទានសរុប ៦.៨៩៨.៨៧៩,៦១ ដុល្លារ