របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣០
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១២០
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៦០
ចំនួនការិយាល័យ
ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ ០.០៥%
សម្ពាធឥណទានសរុប ៩,១៨០,២១៧.២៨ដុល្លារ