របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣២
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១១៦
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៤៥
ចំនួនការិយាល័យ
ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ ០.១៧%
សម្ពាធឥណទានសរុប ៨,៤៨១,១៣០.៦១ដុល្លារ