របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣២
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១១៨
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៤៩
ចំនួនការិយាល័យ
ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ ០.១៧%
សម្ពាធឥណទានសរុប ៨.២៩៣.៦៤២,៦០ ដុល្លារ