របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន
រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៧
សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ១៤១
ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ៣៧៨
ចំនួនការិយាល័យ
សម្ពាធឥណទានសរុប ៦.៨២៣.៤៨២ ដុល្លារ