ពិធីសូត្រមន្តឡើងការិយាល័យសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩- គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលស៊ីបានរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្តចម្រើនសិរីសួស្តីសម្រាប់សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៅការិយាល័យកណ្តាលទាំងអស់បានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលប្រព្រឹត្តឡើង

នៅសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទាល់។

នៅក្នុងពិធីនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី និងភ្ញៀវកិត្តិយសមួយចំនួនដែលបានចូលរួមអបអរសាទរ ក្នុងការបើកដំណើរការសាខាថ្មីនេះផងដែរ។

អតិថិជនទាំងអស់ អាចទទួលបានសេវាប្រាក់កម្ចីដែលមានភាពងាយស្រួល ការប្រាក់សមរម្យ ជម្រើសដ៏សម្បូរបែបបំពេញ គ្រប់ តម្រូវការ និងលក្ខខណ្ឌពិសេសៗជាច្រើន ដែលផ្តល់ជម្រើសដ៏ងាយស្រួលដល់អតិថិជនសក្តានុពលរបស់គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី។