គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីដ៏ប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

ដើម្បី​ឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការរបស់ អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជូននូវ

សេវាឥណទានដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់អតិថិជនទូទៅ​ ដែលមានតម្រូវការឥណទានខ្នាតតូច និង​មធ្យម   ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ ក្នុង​ការពង្រឹង​និរន្តរភាពអាជីវកម្ម សហគ្រាសរបស់ខ្លួន ឬ ពង្រីកដើមទុនលើអាជីវកម្មមានស្រាប់  អតិថិជនទាំងអស់អាចស្នើសុំឥណទាន​ ដែលមានទំហំ​​​រហូតដល់ ​៣០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក​ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ការប្រាក់សមរម្យ លក្ខខណ្ឌងាយស្រួល ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន  ទៀត។ លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទាន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៦៩ ៦៦៦ ៨៧៦ ឬ info@sereyoudom.com.kh។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *