ប្រាក់កម្ចីខ្នាតមធ្យម

សេវាប្រាក់កម្ចីខ្នាតមធ្យម ជាសេវាប្រាក់កម្ចីដែលតម្រូវឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំនូវអចលនទ្រព្យធានា​ ហើយឥណទានមានទំហំ​​ធំជាង ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០.០០០.០០០រៀល។

លក្ខណៈនៃឥណទាន

-រូបិយវត្ថុៈ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ

-រយៈពេលៈ រហូតដល់ ៦០ខែ ឬតាមការចរចា

-អត្រាការប្រាក់ៈ តាមការចរចារ

-ទំហំកម្ចីៈ មានទំហំរហូតដល់ ៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១២០.០០០.០០០រៀល ។​

គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចី៖

– បង្កើត និងពង្រីកមុខរបរលក់ដូរ កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម សិប្បកម្ម

– ទិញគេហដ្ឋាន និងដីសម្រាប់សង់លំនៅដ្ឋាន និងសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម

– កែលម្អគេហដ្ឋាន

– រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

– ទិញម៉ូតូ និងរថយន្ត

-ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់

-បង់ថ្លៃសិក្សា និង គោលបំណងស្របច្បាប់ដទៃផ្សេងៗទៀត។