ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច

សេវាប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច គឺជាប្រភេទប្រាក់កម្ចីជាឯកត្តបុគ្គល ដែលតម្រូវឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំនូវអចលនទ្រព្យធានា។ ក្នុងនោះទំហំឥណទានធំជាង៥០០ដុល្លារអាមេរិកឬ ​២.០០០.០០០រៀល    រហូតទៅដល់៥.០០០ដុល្លារអាមេរិកឬ ២០.០០០.០០០រៀល។

លក្ខណៈនៃឥណទាន

 • រូបិយវត្ថុៈ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ
 • ទំហំកម្ចីៈ មានទំហំរហូតដល់ ៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០.០០០.០០០រៀល
 • រយៈពេលៈ រហូតដល់ ៣៦ខែ
 • អត្រាការប្រាក់ៈ តាមការចរចារ

គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចី

 • បង្កើត និងពង្រីកមុខរបរលក់ដូរ កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម សិប្បកម្ម
 • ទិញគេហដ្ឋាន និងដីសម្រាប់សង់លំនៅដ្ឋាន និងសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម
 • កែលម្អគេហដ្ឋាន
 • រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
 • ទិញម៉ូតូ និងរថយន្ត
 • ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់
 • បង់ថ្លៃសិក្សា និង គោលបំណងស្របច្បាប់ដទៃផ្សេងៗទៀត។