រចនាសម្ព័ន្ធ

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣០ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ១២០ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣៦០ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០.០៥% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៩,១៥០,៤៩៨.៣១ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក