• របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៣ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៨៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៨៦ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០.០០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៦,០៨៨,២៨៦.១០ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter