ឱកាសការងារ
មុខដំណែង ថ្ងៃទទួលពាក្យ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ ទីតាំង ចូលមើល
មន្ត្រីគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល (ការិយាល័យខណ្ឌសែនសុខ) 2018-07-09 2018-07-20 ការិយាល័យខណ្ឌសែនសុខ មើល
បេឡាករ ០១នាក់( ការិយាល័យខណ្ឌសែនសុខ ) 2018-07-10 2018-07-20 ការិយាល័យខណ្ឌសែនសុខ មើល
  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៦ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ១០១ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២១ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥១៧,៥២០ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter