ឱកាសការងារ
មុខដំណែង ថ្ងៃទទួលពាក្យ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ ទីតាំង ចូលមើល
មន្ត្រីគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល 2017-09-05 2017-09-30 ការិយាល័យកណ្ដាល មើល
  • របាយការណ៍ត្រីមាសទីពីរ ឆ្នាំ២០១៧
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៣ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៨០ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៤៧ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០.០០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៥,៣២៧,១៦៤.៤៩ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter