• របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៨ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣១២ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០.១៤% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,១៣៣,២៧៦ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter