ទស្សនៈវិស័យ និងបេសកកម្ម

ទស្សនៈវិស័យ

ជាស្ថាប័នដែលមានទំនុកចិត្តបំផុតពីអតិថិជន និងនាំមុខក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏មានស្ថេរភាព។

បេសកកម្ម

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានទិសដៅ ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឲ្យមានលទ្ធភាព និងឱកាសទទួលបាននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូបែប ដើម្បីកែប្រែជីវភាពរស់នៅឲ្យប្រសើរ ឡើងឈានទៅរកការរីកចម្រើននិង ស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter