ប្រវត្តិ សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៥:  គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី​ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកប អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​លេខម.ហ-៤៦ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ​មករា ​ឆ្នាំ២០១៥ ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី អាចបំពេញភារកិច្ចក្នុង សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ តាមរយ:សេវា ឥណទានដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួន ។

ការិយាល័យកណ្តាលត្រូវបានបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងរាជ ធានីភ្នំពេញ ដោយគោលដៅ ប្រតិបត្តិការឥណទានជាជំហានដំបូងគឺផ្តោតទៅលើ អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង ភ្នំពេញ ។

ការចាប់បដិសន្ធិដំបូង គឺសិរីឧត្តម បានបង្កើតឲ្យមាន​ផ្នែកប្រតិបត្តិការ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាស្នូលនៃការរៀបចំ អភិវឌ្ឍន៍គ្រឹះស្ថានឲ្យដំណើរ ការទៅមុខ ។

ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដើម្បីធានាអំពី គណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្ត របស់គ្រឹះស្ថាន ។

២០១៦: ​នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ សាខាចំនួន២ ត្រូវបានបង្កើតឡើង គឺសាខាបឹងឈូក និងសាខាតាខ្មៅ ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការ ឥណទានឲ្យដល់អតិថិជន នៅ ជាយក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ផ្នែកធនធានមនុស្ស​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដើម្បី​លើក កម្ពស់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ឲ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ផ្នែកម៉ាឃីតធីងក៏ត្រូវ​បានបង្កើតឡើង ដើម្បីជម្រុញ លើការកសាង និងលើក​កម្ពស់កិត្តិនាមស្ថាប័ន នៅក្នុងទីផ្សារ ។

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter