ឱកាសការងារ

Marketing Officer

Key Responsibility

 • Developing concepts, graphics and layouts for product illustrations,  and websites
 •  Preparing rough drafts of material based on an agreed brief
 • Reviewing final layouts and suggesting improvements if required

Job Requirement

 • Male or Female  
 • Bachelor degree in Marketing, IT, Graphic Design or related field
 • Professional in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Corel draw, etc.
 • Excellent in Graphic design Skills, Layout Skills, skills, especially with design and photo-editing software
 • Excellent time management and organizational skills
 • Professional approach to time, costs and deadlines
 • Experiences in field of Graphic design is a plus
 • Good interpersonal skill and high self-motivated
 • Good health and physical

Interested candidates, please submit CV and Cover letter by attaching with a current photo (4x6), a copy of population ID card, qualification certificate and other related documents to Head Office of Serey Oudom Microfinance Plc. at #B37, street 199, Sangkat Tumnob Toek, Khan Chamkamon, Phnom Penh.

Tel: 023 224 336/069 666 748.

E-mail: career@sereyoudom.com.kh

Dead Line: March 25th, 2019.

Only shorted list candidate will be contacted for interview

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
 • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ២៩ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ១១២ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ៣៣៧ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ចំនួនការិយាល័យ
 • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
 • ៨,៤៣៧,៥៤១.៨៣ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក